Poliitikad

Kvaliteedipoliitika:

Kvaliteedipoliitika põhieesmärk on pakkuda klientidele kiiret, paindlikku ja kvaliteetset teenust. Varustada personal tänapäeva nõuetele vastava tehnika ja teadmiste baasiga. Arendada osakondi Eesti eri osades, kus asuvad võimalikud kliendid.  AS Elektritsentrum kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardi ISO 9001 nõuetele ja on AS Metrosert poolt sertifitseeritud.

Töötervishoiu ja tööohutuse poliitika:

Tööde teostamisel lähtutakse kehtivatest töötervishoiu ja tööohutuse alastest seadusaktidest ja nende alusel kehtestatud nõuetest.

Kõik tööd planeeritakse nii, et risk ja oht töö tegijale, kliendile ja tema varale ning kõrvalseisvatele isikutele oleks minimaalne. Personal on varustatud kaasaegsete töö ja isikukaitsevahenditega.

Töötajate ja nende esindajate kaasamine TTO alasesse juhtimisprotsessi eesmärgiga saavutada ohutum ja tervislikum töökeskkond

AS Elektritsentrum töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem vastab standardi EVS ISO 45001 nõuetele ja on AS Metrosert poolt sertifitseeritud.

Keskkonnapoliitika:

Ümbritsevasse keskkonda vastutustundlik suhtumine

Organisatsioonile kohaldavate keskkonnaalaste õigusaktide identifitseerimine ja järgimine. Lepingupartnerite keskkonnaalaste nõuete arvestamine ja täitmine.

Kogu personali teavitamine ettevõtte keskkonnapoliitikast, koostööpartnerite keskkonnaalastest ettevõtmistest ja seadusandlikest aktidest tulenevatest keskkonda puudutavatest nõuetest .

Materjalide, mehhanismide ja tehnoloogiate järkjärguline asendamine tehniliselt täiuslikumate ja keskkonnasõbralikumatega.

Tekkivate jäätmete käitlemine keskkonnale ja inimestele ohutul viisil, keskkonna saastumise vältimine, valmisolek võimalike avariide likvideerimiseks. Tegevuskava koostamine negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks ja selle täitmine.

Personali keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine vastavasisuliste koolitustega. Keskkonnaalaste põhimõtete tutvustamine alltöövõtjatele, koostööpartneritele ja teistele huvitatud osapooltele.

AS Elektritsentrum keskkonnajuhtimissüsteem vastab standardi ISO 14001 nõuetele ja on AS Metrosert poolt sertifitseeritud.