Pakume

 

Elektripaigaldiste projekteerimine – elektrivõrgud, välisvalgustus, sidetrassid.
Elektriliinide ehitus – kaabelliinid, õhuliinid, kilbid, lülitid jne. 0.4 – 330 kV
Alajaamade paigaldus – komplektalajaamad, sisepaigaldusega alajaamaseadmed,
suurte 110 – 330 kV alajaamade seadmete paigaldus.
Välisvalgustusvõrkude rajamine – tänavavalgustus, parkide ja staadionite valgustus,
laoplatside ja teenindusalade ( lennujaamad , sadamad jms.) valgustus.
Elektri- ja valgustusvõrkude hooldus – võrguvaldajale osutatav teenus, mis hõlmab
igapäevast hooldust, korralist remonti ja avariide kiiret likvideerimist.
Elektripaigaldiste kontrollmõõtmine – isolatsiooni ja maandustakistuse, kaitserakendustagatise, kõrgepingeteimide jt. elektrimõõtmiste teostamine akrediteeritud mõõtelabori poolt.
Elektrivõrkude auditeerimine – kasutuseelse ja korralise elektriauditi teostamine
Kaablivigade otsimine ja parandamine – 0.4 – 35 kV kaabli veakohtade ( katkestus või lühis) määramine ja vajadusel ka lahtikaevamine ja muhvitööde teostamine.
Maaaluste kaablitrasside asukoha näitamine – kaablilokaatoriga nii pingestatud kui väljalülitatud kaablite otsimine ja mahamärkimine.